Registrace, vystavení a prodej zboží

Úvod Informace pro prodejce Registrace, vystavení a prodej zboží


1. Prodávající


Prodávajícím na internetového serveru recyparada.cz se mohou stát fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku. Prodávající nemají žádný právní nárok na užívání serveru recyparada.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím prodávajícím nebo omezit jeho přístup k některým službám.

Prodávající, kterým byla provozovatelm v souladu s těmito podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit obchodních aktivit, přestože splňují podmínky viz výše.


2. Registrace


Podmínkou nabízení zboží je bezplatná registrace a souhlas s podmínkami užívání internetového serveru.
Registrace probíhá momentálně pouze emailem na jarcadoxa@centrum.cz. Potvrzení registrace proběhne emailem a tímto je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru a prodávajícím.


Prodávající, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu, telefonní číslo. V případě registrace právnické osoby je prodávající povinen rovněž uvést i identifikační číslo (IČ).


Prodávající může  kdykoliv požádat o změnu údajů či o jejich dostranění z d atabáze serveru po ukončení své činnosti na recyparada.cz

 


Prodávající nesmí zadávat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení provizí za prodané zboží a další služby.
V rámci registrace je uživatelské jméno a zadaný email unikátní - tzn. tyto údaje nemohou být posléze změny.


Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zrušit registraci prodávajícímu a nepovolit mu registraci novou, nebudou-li jeho aktivity v souladu s podmínkami serveru, budou v rozporu s dobrými mravy nebo jeho aktivity budou poškozovat a obtěžovat samotného provozovatele serveru či ostatní prodejce či nakupující.
 
3. Vystavení zboží


Vystavené zboží musí být v souladu se zaměřením serveru recyparada.cz, musí se jednat o zboží, které splňuje níže uvedené.


Zboží vyrobené z jednou již použitých materiálů či používaných výrobků doplněných případně novými materiály, případně vyrobené ze zbytků materiálů. Jedná se tedy o recyklované či nové umělecké a rukodělné výrobky.


Prodej materiálů a polotovarů je možný a řešen individuálně po dohodě.


Vystavení zboží prodávajícího je zdarma.
 
Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím zaslání emailu, ve kterém je povinen uvést:

 • Minimálně jednu fotografii výrobku v rozlišení 640x480 px
 • přesný název a označení výrobku(i pro orientaci samotného prodejce-např.číslo) popis zboží
 • kategorií zboží(dle nabízeného výběru)
 • cenu zboží
 • materiály ze kterých je zboží vyrobeno
 • případně „příběh“ zboží-nepovinné


Vložením fotografií dává prodávající provozovateli serveru recyparada.cz práva a souhlas k užití všech vložených fotografií k marketingovým účelům s cílem propagovat server a dále souhlasí s postoupením všech vložených fotografií třetím osobám (například časopisům, internetovým serverům apod.) a to vždy za účelem propagace serveru. Provozovatel serveru se zavazuje, že k jiným než propagačním účelům serveru nebudou fotografie použity.


Prodávající je povinen informace o svém nabízeném zboží uvádět plnohodnotně a pravdivě. Provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah popisu zboží.


Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:

 • zboží, ke kterému nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny
 • zbraně
 • alkohol, omamné či psychotropní látky
 • dětskou pornografii či jinak pobuřující pornografické materiály
 • zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální kopie autorských děl, zboží určené k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
 • zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice nebo extrémní pravice respektive hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v České republice

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží, které je nadefinováno jako zboží zakázané. Provozovatek serveru si také vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží i bez udání důvodu.
 
4. Cena zboží


Veškeré ceny uváděné prodávajícím jsou cenami zboží včetně DPH
Cena prodávaného zboží musí mít minimální hodnotu 20 Kč, minimální výše provize je 5 Kč.
 
5. Prodej zboží


Prodávající uživatel je informován o zájmu o své zboží ze strany provozovatele na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.
 
Pro prodávajícího není objednávka závazná, může objednávku nebo její část odmítnout. V případě, že prodávající objednávku do 4 dní nepřijme a ani sám neodmítne, bude tato automaticky stornována a kupující bude o tomto vyrozuměn.
Potvrzením objednávky nebo její části uzavírají kupující a prodávající kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.
Prodávající uživatel se zavazuje zboží kupujícímu uživateli poslat bez zbytečného odkladu ihned po obdržení platby kupujícím uživatelem.


Prodávající umožní kupujícímu odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží a to na základě písemného vyrozumění kupujícího uživatele. Předmět kupní smlouvy - zakoupené zboží - vrátí kupující uživatel prodávajícímu uživateli nejpozději 14 dní od odstupení od smlouvy. Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující uživatel. Prodávající uživatel vrátí nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího Uživatele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.


Doprava-poštovné je zahrnuto již v ceně objednávky (dle výběru zákazníka ze tří variant (viz obchodní podmínky, či doprava zboží). V případě zaslání pohlednice apod. menších rozměrů má prodejce možnost domluvit cenu dopravy individuálně!!Pokud je zboží větších rozměrů (viz obchodní podmínky, či doprava zboží) je prodejce na tuto skutečnost povinen upozornit při zaslání emailu pro vystavení zboží k prodeji!!! Případné rozdíly v chybném účtování dopravy si hradí prodejce!!

Copyright 2016 - 2018 © recyparáda.cz